BMG-NIŇ BOSGUNLARYŇ IŞLERI BOÝUNÇA ÝOKARY KOMISSARYNYŇ ÝERINE ÝETIRIJI KOMITETINIŇ (UNHCR) 70-NJI SESSIÝASYNA TÜRKMENISTANYŇ WEKILIÝETINIŇ GATNAŞMAGY BARADA MAGLUMAT

Türkmenistanyň Migrasiýa gullugynyň başlygynyň orunbasarynyň baştutanlygyndaky wekiliýet 2019-njy ýylyň 7-11-nji oktýabry aralygynda BMG-niň Ženewadaky binasynda geçirilýän BMG-niň Bosgunlaryň işleri boýunça Ýokary komissarynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň 70-nji sessiýasyna gatnaşýar.

Sessiýany BMG-niň Bosgunlaryň işleri baradaky Ýokary komissarynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň (UNHCR) başlygy, Alžiryň Ilçisi jenap Buejema Delmi açdy.

Giriş sözünden soňra sessiýanyň açylyşynda BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary hanym Amina Mohammad we BMG-niň Bosgunlaryň işleri baradaky Ýokary komissary jenap Filippo Grandi çykyş etdiler.

Soňra raýatsyzlyk meseleri boýunça ýokary derejeli mejlis geçirildi we onda dünýädäki millionlarça adamlara täsir edýän, ýykgynçlykly netijelere getirýän, kanuny hukuklardan mahrum edýän, syýasy we ykdysady hereketlerden daşda saklaýan, goragsyz goýýan we hukuk kemsitmelere sezewar edýän raýatsyzlyk boýunça meseleleriň üstünde durlup geçildi.

Ýokary derejeli mejlis tamamlanandan soňra global raýatsyzlyk meseleleri boýunça umumy maslahatlaşmalar başlandy.