RSS

SOŇKY HABARLAR

2 Iýul

TÜRKMENISTAN BILEN RF-NYŇ ASTRAHAN OBLASTYNYŇ ARASYNDAKY EKSPORT-IMPORT MÜMKINÇILIKLERI BOÝUNÇA GEPLEŞIKLER GEÇIRILDI

2020-nji ýylyň 2-nji iýulynda wideoaragatnaşyk arkaly Russiýa Federasiýasynyň «Astrahan söwda-senagat palatasy» birleşmesiniň ýolbaşçylary bilen ikitaraplaýyn eksport-import dolanşygynyň ösdürilmeginiň mümkinçiliklerini maslahatlaşmak boýunça gepleşikler geçirildi. Gepleşiklere Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň degişli ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary we wekilleri gatnaşdylar. Çäräniň barşynda Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň Astrah...

DOWAMY
1 Iýul

TÜRKMENISTANYŇ WEKILIÝETI BSG-NA DÖWLETLERIŇ GOŞULMAGY MESELELERI BOÝUNÇA ONLAÝN SEMINARA GATNAŞDY

2020-nji ýylyň 1-nji iýulynda Bütindünýä Söwda Guramasyna (BSG) “Fokusda goşulmak: Ýewraziýa” atly onlaýn seminaryň bäşinji mejlisi geçirildi. Bu mejlisde ýurdumyza Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew wekilçilik etdi. Şeýle hem wideokonferensiýa görnüşinde geçen çärä BSG-na agza we synçy ýurtlaryň döwlet we hususy pudaklarynyň degişli edaralarynyň we guramalarynyň wekilleri hem-de ylmy işgärler gatnaşdylar. Bu mejlis, Bütindünýä Söwda Guramasyna agza ýa-da synçy hö...

DOWAMY
1 Iýul

TÜRKMENISTAN BMG-NIŇ BAŞ ASSAMBLEÝASYNYŇ 75-NJI SESSIÝASYNYŇ WISE-BAŞLYKLYGYNA SAÝLANYLDY

Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň nobatdaky 75-nji sessiýasynyň başlygynyň orunbasarlygyna saýlanyldy. Bu barada 2020-nji ýylyň 29-njy iýunynda Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky Hemişelik wekilhanasy habar berdi. Biziň ýurdumyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň sessiýalarynyň wise-başlyklygyna altynjy gezek saýlanýandygyny aýratyn nygtamak zerurdyr. Çünki mundan ozal Türkmenistan hut şu derejesinde 58-nji, 62-nji, 64-nji, 68-nji we 71-nji sessiýalara gatnaşdy. Ýurd...

DOWAMY
30 Iýun

TÜRKMENISTANYŇ DIM-NIŇ ÝOLBAŞÇYSY «С5+1» FORMATYNDAKY MINISTRLERIŇ DUŞUŞYGYNA GATNAŞDY

2020-nji ýylyň 30-njy iýunynda Merkezi Aziýa döwletleriniň we ABŞ-niň daşary işler ministrleriniň «С5+1» formatyndaky nobatdaky duşuşygy sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirildi. Duşuşyga Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Döwlet sekretary, Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň, Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministrleri gatnaşdylar. Gatnaşyjylar syýasy-diplomatiki ugur boýunça özarahereketlere we söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň...

DOWAMY
30 Iýun

TÜRKMENISTANYŇ WE BEÝIK BRITANIÝANYŇ SÖWDA-YKDYSADY GATNAŞYKLARYNYŇ BERKIDILMEGI

2020-nji ýylyň 30-njy iýunynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri E.Annamuhammedowyň Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Hýu Stenli Filpott bilen duşuşygy geçirildi. Işjeň ýagdaýda geçirilen gepleşikleriň dowamynda taraplar iki ýurduň özarabähbitli ikitaraplaýyn söwda-ykdysady gatnaşyklary bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýle-de ileri tutulýan ugurlar, şol sanda maliýeleşdir...

DOWAMY
30 Iýun

TÜRKMEN-NORWEGIÝA HYZMATDAŞLYGYNYŇ MÖHÜM UGURLARY ARA ALNYP MASLAHATLAŞYLDY

2020-nji ýylyň 30-njy iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýewiň Norwegiýa Patyşalygynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (oturýan ýeri Oslo ş.) Ole Ýohan Býernoý we Norwegiýanyň DIM-niň Owganystan boýunça ýörite wekili Per Albert Ilsaas bilen wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň barşynda diplomatlar syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurlarynda türkmen-norwegiýa gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmeg...

DOWAMY
30 Iýun

TÜRKMENISTAN BILEN RUSSIÝA FEDERASIÝASYNYŇ SENAGAT TOPLUMYNYŇ WEKILLERINIŇ ARASYNDA DUŞUŞYK GEÇIRILDI

2020-nji ýylyň 30-njy iýunynda Russiýa Federasiýasynyň Söwda senagat edarasynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi. Türkmen tarapyndan onlaýn görnüşinde geçen duşuşygyň işine Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçilgi ministrliginiň, Söwda senagat edarasynyň, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň, şeýle hem beýleki degişli edaralaryň wekilleri gatnaşdylar.   Duşuşyga gatnaşyjylar Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň ýokary derejesini bell...

DOWAMY