RSS

SOŇKY HABARLAR

26 Okt

RUMYNIÝADA TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KITAPLARYNYŇ TANYŞDYRYLYŞ DABARASY GEÇIRILDI

2018-nji ýylyň 25-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Rumyniýadaky Ilçihanasy bilen Rumyniýanyň Daşary işler ministrliginiň Diplomatik institutynyň bilelikde guramagynda, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmenistanda Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmegiň ýolunda”, “Türkmensitan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” we “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly kitaplarynyň tanyşdyrylyş dabarasyna bagyşlanan çäre geçirildi. Çärä Diplomatik institutyň wekilleri, Rumyniýanyň jemgyýet...

DOWAMY
25 Okt

AŞGABATDA HYZMATDAŞLYK BOÝUNÇA TÜRKMEN-HYTAÝ HÖKÜMETARA TOPARYNYŇ ENERGETIKA BOÝUNÇA KIÇI KOMITETINIŇ ALTYNJY MEJLISI GEÇIRILDI

2018-nji ýylyň 25-nji oktýabrynda Aşgabatda Hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý hökümetara toparynyň Energetika boýunça kiçi komitetiniň altynjy mejlisi geçirildi. Toparyň işine iki ýurduň nebitgaz ulgamyna degişli ministrlikleriň, pudaklaýyn edaralarynyň we hususy guramalarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Kiçi komitetiň hytaý tarapynyň başlygy Hytaý Halk Respublikasynyň Energetika boýunça Döwlet müdirliginiň başlygy j-p Li Fanžun boldy. Iki ýurduň wekiliýet ýolbaşçylary türk...

DOWAMY
25 Okt

TÜRKMENISTANYŇ DIM-NDE RUMYNIÝANYŇ WEKILIÝETI BILEN DUŞUŞYK GEÇIRILDI

2018-nji ýylyň 25-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Rumyniýanyň Daşary işler ministriniň orunbasary hanym Mariýa Magdalena Grigoreniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi.  Gepleşikleriň barşynda taraplar ikitaraplaýyn söwda-ykdysady gatnaşyklarynda amala aşyrylan işleriň üstünde durup geçdiler we geljekde olary ösdürmegiň meselelerini ara alnyp maslahatlaşdylar. Mundan başga-da, taraplar ulag ulgamyna aýratyn üns berd...

DOWAMY
24 Okt

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ WEKILIÝETINIŇ RUMYNIÝA IŞ SAPARY

2018-nji ýylyň 22-24-nji oktýabry aralygynda Rumyniýanyň Parlamentiniň  Deputatlar Palatasynyň  deputaty, türkmen-rumyn parlamentara dostluk toparynyň ýolbaşçysy Istwan-Ýanoş Antalanyň çakylygy esasynda, türkmen-rumyn parlamentara dostluk toparynyň agzalary bolan Türkmenistanyň Mejlisiniň wekiliýeti Rumyniýada iş saparynda boldy. Saparyň çäklerinde türkmen wekiliýeti Rumyniýanyň Parlamentiniň türkmen-rumyn parlamentara dostluk toparynyň agzalary, deputatlar bilen duşuşyk geçirdi. Duşuşygyň ba...

DOWAMY
24 Okt

TÜRKMENISTANYŇ WEKILIÝETI ŽENEWADA “DURNUKLY ÖSÜŞ MAKSATLARYNA ÝETMEK ÜÇIN SPORTDA MAÝA GOÝMAK” ATLY MEJLISŇ IŞINE GATNAŞDYLAR

2018-nji ýylyň 23-nji oktýabrynda BMG-niň Ženewadaky ştab-kwartirasynda BMG-niň Söwda we ösüş boýunça mejlisiniň Bütindünýä maýa goýum hepdesiniň forumynyň çäklerindäki “Durnukly ösüşe maýa goýmak” ady bilen geçýän, BMG-niň Söwda we ösüş boýunça mejlisi, Halkara Olimpiýa komiteti bilen birlikde “DÖM-na ýetmek üçin sportda maýa goýmak” atly mejlisi gurnaldy. Mejlise BMG-niň Ženewadaky bölüminiň Baş direktory Maýkl Möller, Halkara Olimpiýa komitetiniň wise-prezidenti Huan Antonio Samaranç, bell...

DOWAMY
24 Okt

AŞGABATDA «HAZAR DEŇZI – GARA DEŇZI» HUG TASLAMASY BOÝUNÇA BILERMENLER DUŞUŞYGY ÖZ IŞINE BAŞLADY

2018-nji ýylyň 24-nji oktýabrynda Aşgabatda Azerbaýjanyň, Gruziýanyň, Rumyniýanyň we Türkmenistanyň, şeýle hem ÝB-niň Kontakt burosynyň ýokary derejeli wekilleriniň gatnaşmagynda «Hazar deňzi – Gara deňzi» halkara ulag geçelgesiniň (HDGD–HUG) taslamasy boýunça dört taraplaýyn bilermenler duşuşygy öz işine başlady. Çykyşlaryň dowamynda wekiliýet ýolbaşçylary agza-ýurtlarynda bar bolan ykdysady mümkinçiliklerini bellemek bilen, köptaraplaýyn özaragatnaşyklarynyň gün tertibinde ulag hyzmatdaşlyg...

DOWAMY
24 Okt

PORTUGALIÝANYŇ ADATDAN DAŞARY WE DOLY YGTYÝARLY ILÇISI YNANÇ HATYNYŇ NUSGASYNY GOWŞURDY

2018-nji ýylyň 24-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada ynanç hatyny gowşurmak maksady bilen gelen Portugaliýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (ýerleşýän ýeri Ankara şäheri) hanym Paula Lil Da Silwa bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň başynda Portugaliýanyň Türkmenistandaky Ilçisi ynanç hatynyň nusgasyny gowşurdy. Türkmen tarapy Ilçini jogapkärli wezipä girişmegi bilen gutlady we türkmen-portugal hyzmatdaşlygyny giňeltmekde uly üstünlik...

DOWAMY