RSS

SOŇKY HABARLAR

26 Dek

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça dalaşgärler bellige alyndy

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça dalaşgärler bellige alyndy 2016-njy ýylyň 25-nji dekabrynda Merkezi saýlaw toparynyň mejlisi geçirildi we Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasy tarapyndan hödürlenilen, “Rysgal” paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy Bekmyrat Sähetmyradowiç Atalyýew; Türkmenistanyň Agrar partiýasy tarapyndan hödürlenilen, Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Mary welaýat komitetiniň başlygy Durdygylyç Orazow; raýatlaryň teklipçi topary t...

DOWAMY
25 Dek

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça dalaşgärleri bellige almak möwsümi başlandy

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça dalaşgärleri bellige almak möwsümi başlandy 2016-njy ýylyň 24-nji dekabrynda Merkezi saýlaw toparynyň mejlisi geçirildi we 2017-nji ýylyň 12-nji fewralynda geçiriljek Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça Türkmenistanyň Demokratik partiýasy tarapyndan dalaşgärlige hödürlenilen Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimihamedow Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgärlige bellige alyndy. Dalaşgäre Merkezi saýlaw toparynda...

DOWAMY
17 Dek

Türkmenistanyň Agrar partiýasy tarapyndan dalaşgär hödürlenildi

Türkmenistanyň Agrar partiýasy tarapyndan dalaşgär hödürlenildi Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 44-nji, 45-nji maddalaryna laýyklykda, 2016-njy ýylyň 17-nji dekabrynda Türkmenistanyň Agrar partiýasy tarapyndan şol partiýanyň Mary welaýat komitetiniň başlygy Durdygylyç Orazow 2017-nji ýylyň 12-nji fewralynda geçiriljek Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça dalaşgär hödürlenildi. Dalaşgär hödürlemek boýunça maslahat Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi mejlisler jaýynda...

DOWAMY
16 Dek

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasy tarapyndan dalaşgär hödürlenildi

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasy tarapyndan dalaşgär hödürlenildi Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 44-nji, 45-nji maddalaryna laýyklykda, 2016-njy ýylyň 15-nji dekabrynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasy tarapyndan «Rysgal» paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty Bekmyrat Sähetmyradowiç Atalyýew 2017-nji ýylyň 12-nji fewralynda geçiriljek Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça dalaşgär hödürlenild...

DOWAMY
15 Dek

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Demokratik partiýasy tarapyndan ýokary wezipä hödürlendi

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Demokratik partiýasy tarapyndan ýokary wezipä hödürlendi Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň ýurdumyzyň Prezidentligine dalaşgär hödürlemäge bagyşlanan maslahaty geçirildi. Dalaşgär hödürlemek düzgüni Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 44-nji maddasyna laýyklykda guraldy.Maslahatyň barşynda oňa gatnaşyjylar ýokary döwlet wezipesine hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy hödürlemek barad...

DOWAMY
15 Dek

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça dalaşgär hödürleýän raýatlaryň teklipçi toparlary bellige alyndy

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça dalaşgär hödürleýän raýatlaryň teklipçi toparlary bellige alyndy Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 46-njy maddasyna laýyklykda, 2017-nji ýylyň 12-nji fewralynda geçiriljek Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça dalaşgär hödürleýän raýatlaryň teklipçi toparlarynyň 6-sy Merkezi saýlaw toparynda bellige alyndy we olar 2016-njy ýylyň 14-nji dekabrynda gollary ýygnamak işlerine başladylar.

DOWAMY
14 Dek

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça dalaşgärleri hödürlemek işleri başlandy

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça dalaşgärleri hödürlemek işleri başlandy Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 44-nji, 45-nji maddalaryna laýyklykda, 2016-njy ýylyň 14-nji dekabrynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň maslahatynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimihamedow 2017-nji ýylyň 12-nji fewralynda geçiriljek Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça dalaşgär hödürlenildi. Dalaşgär hödürlemek çäresi Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň...

DOWAMY