RSS

SOŇKY HABARLAR

13 Mar

AŞGABATDA EÝRAN YSLAM RESPUBLIKASY BILEN KONSULLYK, SERHET WE GÜMRÜK MESELELERI BOÝUNÇA HÖKÜMETARA TOPARYNYŇ MEJLISI ÖZ IŞINE BAŞLADY

2018-nji ýylyň 12-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde iki ýurduň daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň ýolbaşçylygynda Konsullyk, serhet we gümrük meseleleri boýunça bilelikdäki türkmen-eýran hökümetara toparynyň on üçünji mejlisi öz işine başlady. Oňa iki ýurduň ugurdaş ministrlikleriniň we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Mejlise gatnaşyjylar, bu iş toparynyň on ikinji mejlisiniň çözgütleriniň ýerine ýetirilişine ýokary baha be...

DOWAMY
13 Mar

OKSFORD UNIWERSITETINDE “TÜRKMENISTAN - BEÝIK ÝÜPEK ÝOLUNYŇ ÝÜREGI” ATLY MASLAHAT GEÇIRILDI

2018-nji ýylyň 9-njy martynda Beýik Britaniýanyň “University of Oxford” ýokary okuw mekdebiniň “The Oxford Silk Road Society“ jemgyýeti bilen bilelikde, uniwersitetiň “Lady Margaret Hall” kollejiniň binasynda Beýik Ýüpek ýolunyň taryhynda we gaýtadan dikelmeginde Türkmenistanyň ornuna hem-de ýurdumyzyň daşary syýasy strategiýasynda ulag pudagynyň ähmiýetine bagyşlanylan maslahat we resmi kabul edişlik geçirildi. Çärä Beýik Britaniýanyň “University Çollege of London”, “Brunel University of Lon...

DOWAMY
8 Mar

TÜRKMENISTAN WE TATARSTAN RESPUBLIKASY HYZMATDAŞLYGYŇ GIŇ GERIMI BOÝUNÇA MESELELERI ARA ALYP MASLAHATLAŞDYLAR

2018-njy ýylyň 7-nji martynda Aşgabat şäherinde Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-tatar iş toparynyň bäşinji mejlisi geçirildi. Oňa iki ýurduň öňdenbaryjy ministrlikleriniň, pudak edaralarynyň we kärhanalarynyň ýolbaşçylary we wekilleri gatnaşdylar. Mejlise türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri B.Bazarow, tatar tarapyndan Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary, Tatarstan Respublikasynyň Sena...

DOWAMY
7 Mar

BERLINDE SAGLYGY GORAÝYŞ BOÝUNÇA VII TÜRKMEN-GERMAN FORUMY GEÇIRILDI

2018-nji ýylyň 5 - 6-njy martynda Berlinde saglygy goraýyş boýunça nobatdaky, VII türkmen-german forumy geçirildi. Onda lukmançylyk ulgamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň netijeleri ara alnyp maslahatlaşyldy we geljek üçin täze ugurlara garaldy.  Bu gezek ortopediýa, şol sanda çagalar ortopediýasy hem-de fizioterapiýa meselelerine üns berildi. Türkmenistanda we Germaniýada lukmançylygyň bu ugurlarynyň ýagdaýy boýunça çykyşlar guraldy, keselleriň öňüni alyş işi şöhlelendirildi, ortopediýa tehn...

DOWAMY
7 Mar

TÜRKMENISTANYŇ DIM-NDE GDA-NIŇ ÝERINE ÝETIRIJI KOMITETINIŇ BAŞLYGY –ÝERINE ÝETIRIJI SEKRETARYNYŇ BIRINJI ORUNBASARY BILEN DUŞUŞYK

2018-nji ýylyň 6-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Türkmenistanyň parlament saýlawlarynyň monitoringi üçin GDA-niň Synçylar wekiliýetine baştutanlyk edip türkmen paýtagtyna gelen GDA-niň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy –Ýerine ýetiriji sekretarynyň birinji orunbasary W.Guminskiý bilen duşuşdy. 2018-nji ýylyň 25-nji martynda Türkmenistanda geçiriljek Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlaryna görülýän taýýarlyklar maslahatlaşmalaryň esasy temasyna öwrüldi. GDA-ni...

DOWAMY
7 Mar

DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINDE RUSSIÝA FEDERASIÝASYNYŇ YKDYSADY ÖSÜŞ MINISTRLIGINIŇ ORUNBASARY BILEN DUŞUŞYK BOLDY

2018-nji ýylyň 6-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-rus iş toparynyň çäklerinde söwda we maýa goýuma ýardam bermek boýunça Ýokary derejedäki toparynyň 5-nji mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabada gelen A.W.Gruzdewyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk boldy. Duşuşygyň barşynda taraplar ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-rus iş toparynyň çäklerinde söwda we maýa goýuma ýardam bermek boýunça Ýokary derejedäki t...

DOWAMY
6 Mar

AŞGABATDA SÖWDA WE MAÝA GOÝUM HYZMATDAŞLYGYNA ÝARDAM BERMEK BOÝUNÇA ÝOKARY DEREJEDÄKI TÜRKMEN-RUS TOPARY ÖZ IŞINE BAŞLADY

2018-nji ýylyň 5-nji martynda Aşgabatda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparynyň şygary astynda hereket edýän Söwda we maýa goýum hyzmatdaşlygyna ýardam bermek boýunça Ýokary derejedäki topar öz işine başlady. Rus tarapynyň wekiliýetiniň düzümine döwlet düzümleriniň, dürli pudaklarda işleýän iri kärhanalaryň hem-de kompaniýalaryň ýolbaşçylary, Söwda we maýa goýum hyzmatdaşlygyna ýardam bermek boýunça Ýokary derejedäki toparyň agzalary girdi. Hökümet derejesinde gazanylan...

DOWAMY