Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky Ilçihanasy tegelek stoly geçirdi

2019-njy ýylyň 15-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky Ilçihanasy Koreýanyň fotoelektrik senagaty assosiasiýanyň ýolbaşçysynyň we beýleki kompaniýalaryň wekilleriniň gatnaşmagynda tegelek stoly geçirdi.

Duşuşygyň barşynda, gatnaşyjylar Türkmenistanda alnyp barylýan maksatnamalry we maýa goýum hem-de ykdysady kuwwaty bilen tanyşdyryldy. Şeýle hem, gelejekde gaýtadan dikeldilýän energiýanyň we bu ugurda gelejekde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ýola goýmak barada meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.