Standartlaşdyryş ulgamyndaky hyzmatdaşlyk boýunça seminar

2020-nji ýylyň 3-4-nji sentýabrynda wideoaragatnaşyk arkaly “Merkezi Aziýa-Koreýa Respublikasy” hyzmatdaşlyk forumynyň sekretariaty tarapyndan guralan “Merkezi Aziýa-Koreýa Respublikasy: standartlaşdyryş ulgamyndaky hyzmatdaşlyk” atly iki günlük seminar geçirildi.

Bu seminara Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Koreýanyň standartlaşdyryş edaralarynyň, hem-de Hyzmatdaşlyk forumynyň sekretariatynyň wekilleri gatnaşdylar.

Seminaryň dowamynda taraplar standartlaşdyrmak meseleleri boýunça özara bilim we tejribe alyşdylar, hem-de bu ugurdaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň ýollaryny beýan etdiler.