RSS

SOŇKY HABARLAR

1 Few

Koreýanyň ösüş institutynyň Halkara ösüş Merkeziniň direktory bilen duşuşyk gecirildi

2019-njy ýylyň 1-nji fewralynda Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky Ilçihanasy Koreýanyň ösüş institutynyň Halkara ösüş Merkeziniň direktory bilen duşuşygy geçirdi. Duşuşygyň barşynda taraplar Türkmenistan bilen bu Institutyň arasynda hyzmatdaşlyk bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Dürli ugurlar boýunça hyzmatdaşlyk meseleler bellenilip geçildi, şeýle hem durmuş-ykdysady ösüşiň dürli ugurlarynda hyzmatdaşlygy ýola goýulmagy bellenildi.

DOWAMY
1 Few

“Merkezi Aziya-Koreya” hyzmatdaşlyk Forumynyň sekretariatynyň ýerine ýetiriji komitetiniň mejlisi geçirildi

2019-njy ýylyň 1-nji fewralynda “Merkezi Aziya-Koreya” hyzmatdaşlyk Forumynyň sekretariatynyň ýerine ýetiriji komitetiniň mejlisi geçirildi. Mejlisiň barşynda Ilçihanalaryň, Daşary işler ministrliginiň hem-de Sekretariatyň wekilleri Merkezi Aziya bilen Koreýa Respublikasynyň Forumyň çäklerindäki hyzmatdaşlyk meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Mejlise gatnaşyjylar Sekreariatyň 2019-njy ýyl üçin meýilnamasy barada pikir alyşdylar we beýleki guramaçylyk bilen bagly meseleleri ara alyp maslaha...

DOWAMY
1 Few

TDIM-DE ÝEWROPA BILELELEŞIGINIŇ WEKILIÝETI BILEN GEPLEŞIKLER GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 31-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabat şäherine iş sapary bilen gelen Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça Ýörite wekili Peter Burianyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň dowamynda taraplar 2019-njy ýylda Ýewropa Bileleşigi bilen Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak baradaky meseleleriň birnäçesini ara alyp maslahatlaşdylar.  Bu mazmunda, hyzmatdaşlygy ýokarlandyrmak maksady bilen Türkmenistanda...

DOWAMY
31 Ýan

AŞGABATDA TÜRKMENISTANYŇ WE ÝTÖB-NYŇ ARASYNDAKY HYZMATDAŞLYGYŇ MESELELERI ARA ALNYP MASLAHATLAŞYLDY

2019-njy ýylyň 30-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabat şäherine iş sapary bilen gelen Ýewropanyň täzeleniş we ösüş bankynyň Merkezi Aziýa boýunça Dolandyryjy direktory Bruno Balwaneranyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň başynda ÝTÖB-nyň wekilleriniň biziň ýurdumyzda geçirilýän dürli halkara çärelerine işjeň gatnaşmagy, şeýle hem ÝTÖB-nyň Wekilhanasynyň işleýän tutuş döwründe önjeýli hyzmatdaşlyk saklamagy bilen baglylykda Bankyň wekil...

DOWAMY
30 Ýan

TÜRKMENISTANYŇ BELARUS RESPUBLIKASYNDAKY ILÇIHANASY GDA-NYŇ BAŞ BINASYNDA SERGI GURNADY

2019-njy ýylyň 29-njy ýanwarynda GDA-nyň baş binasynda,Türkmenistanyň 2019-njy ýylda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna başlyklyk etmegi mynasybetli, Türkmenistanyň Belarus Respublikasyndaky Ilçihanasynyň gurnamagynda, türkmeniň medeni we taryhy mirasynyň, amaly-haşam sungatynyň, döwletimiziň gazanan üstünlikleri barada habar berýän suratlaryň hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň kitaplarynyň sergisi geçirildi. Serginiň dabaraly açylyşynda GDA-nyň Yerine Yetiriji komitetiniň başlygy - Ýerine Ýe...

DOWAMY
29 Ýan

RUMYNIÝANYŇ TÜRKMENISTANDAKY ILÇIHANASY AŞGABATDA BRIFING GEÇIRDI

2019-njy ýylyň 28-nji ýanwarynda, Aşgabat şäheriniň “Ýyldyz” myhmanhanasynda Rumyniýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasy tarapyndan 2019-njy ýylyň birinji ýarymynda Rumyniýanyň Ýewropa Bileleşiginiň Geňeşinde başlyklyk edýän döwründe ileri tutulýan ugurlaryna bagyşlanyp brifing geçirildi. Rumyniýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasy tarapyndan geçirilen brifinge Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň wekilleri, Türkmenistanda akkreditirlenen daşary ýurt Ilçileri we wekilhanalarynyň hem-de halkara...

DOWAMY
25 Ýan

TÜRKMENISTANYŇ DIM-DE TÜRKMENISTANYŇ HEM-DE FRANSIÝANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIKLERINIŇ ARASYNDA SYÝASY GEŇEŞMELER GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 24-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň hem-de Fransiýanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Fransiýanyň wekiliýetine Fransiýanyň Ýewropa we Daşary işler ministrliginiň kontinental Ýewropa ýurtlary boýunça müdirliginiň başlygy hanym Florans Manžen ýolbaşçylyk etdi. Gepleşikleriň başynda taraplar Türkmenistan bilen Fransiýanyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Döwlet baştu...

DOWAMY