RSS

SOŇKY HABARLAR

10 Ýan

Turkmenistan celebrates 250 Days to Go milestone with country wide sporting events

Turkmenistan celebrates 250 Days to Go milestone with country wide sporting events Today Turkmenistan celebrated 250 days to go to the kick off the 5th Asian Indoor and Martial Arts Games by organising sporting events all over country. In line with the principle of President Gurbanguly Berdimuhamedov ‘Healthy mind in a healthy body’ everyone was encouraged to take part in the many exercises classes, health walks, group cycles and other activities ran by the local municipalities across the...

DOWAMY
4 Ýan

KÖPÇÜLIKLEÝIN HABAR BERIŞ SERIŞDELERI ÜÇIN MAGLUMAT

Eýranyň milli gaz kompaniýasynyň (EMGK) resmi internet saýtynda ýerleşdirilen maglumatyna degişlilikde, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi şu aşakdakylary belleýär. EMGK-niň esassyz we obýektiw bolmadyk maglumatyna öz tarapymyzdan Kompaniýanyň türkmen tarapyna bolan bergisini üzmek bilen bagly meselede hemmäni ýalňyş pikire ugrukdyrmak synanyşygy hökmünde garaýarys.  Hususan hem, «Türkmengaz» Döwlet konserni tarapyndan üpjün edilýän gazyň hili we möçberi bilen bagly şertnamanyň düzgün...

DOWAMY
3 Ýan

KÖPÇÜLIKLEÝIN HABAR BERIŞ SERIŞDELERI ÜÇIN MAGLUMAT

Soňky günlerde Eýranyň we beýleki döwletleriň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde gaz pudagyndaky türkmen-eýran gatnaşyklaryna degişli dürli maglumatlar beýan edilýär. Olaryň käbirinde 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda Eýranyň  türkmen gazy bilen üpjün edilmeginiň «duýdansyz we ikitaraplaýyn ylalaşyga gabat gelmän» bes edilmegi barada gürrüň edilýär. Beýleki neşirlerde bolsa, tersine «Eýran Türkmenistan bilen türkmen gazynyň akdyrylmagy barada 5 ýyllyk ylalaşyga gol çekdi»-diýlip, bellenilýär...

DOWAMY
27 Dek

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça dalaşgärler bellige alyndy

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça dalaşgärler bellige alyndy 2016-njy ýylyň 26-njy dekabrynda Merkezi saýlaw toparynyň mejlisi geçirildi we raýatlaryň teklipçi toparlary tarapyndan hödürlenilen: Ahal welaýatynyň baş ykdysadyýet we ösüş müdirliginiň başlygy Serdar Begmuhammedowiç Jelilow; “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň “Garabogazsulfat” önümçilik birleşiginiň baş direktory Süleýmannepes Oraznepesowiç Nurnepesow; Daşoguz welaýatynyň häkiminiň orunbasary Meretdurdy Isgenderowiç...

DOWAMY
26 Dek

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça dalaşgärler bellige alyndy

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça dalaşgärler bellige alyndy 2016-njy ýylyň 25-nji dekabrynda Merkezi saýlaw toparynyň mejlisi geçirildi we Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasy tarapyndan hödürlenilen, “Rysgal” paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy Bekmyrat Sähetmyradowiç Atalyýew; Türkmenistanyň Agrar partiýasy tarapyndan hödürlenilen, Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Mary welaýat komitetiniň başlygy Durdygylyç Orazow; raýatlaryň teklipçi topary t...

DOWAMY
25 Dek

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça dalaşgärleri bellige almak möwsümi başlandy

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça dalaşgärleri bellige almak möwsümi başlandy 2016-njy ýylyň 24-nji dekabrynda Merkezi saýlaw toparynyň mejlisi geçirildi we 2017-nji ýylyň 12-nji fewralynda geçiriljek Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça Türkmenistanyň Demokratik partiýasy tarapyndan dalaşgärlige hödürlenilen Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimihamedow Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgärlige bellige alyndy. Dalaşgäre Merkezi saýlaw toparynda...

DOWAMY
17 Dek

Türkmenistanyň Agrar partiýasy tarapyndan dalaşgär hödürlenildi

Türkmenistanyň Agrar partiýasy tarapyndan dalaşgär hödürlenildi Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 44-nji, 45-nji maddalaryna laýyklykda, 2016-njy ýylyň 17-nji dekabrynda Türkmenistanyň Agrar partiýasy tarapyndan şol partiýanyň Mary welaýat komitetiniň başlygy Durdygylyç Orazow 2017-nji ýylyň 12-nji fewralynda geçiriljek Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça dalaşgär hödürlenildi. Dalaşgär hödürlemek boýunça maslahat Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi mejlisler jaýynda...

DOWAMY