RSS

SOŇKY HABARLAR

5 Noý

TÜRKMENISTANYŇ DIM-DE “EKSPO-2020 DUBAÝ” BÝUROSYNYŇ ÝERINE ÝETIRIJI DIREKTORY BILEN DUŞUŞYK GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 5-nji noýabrynda Türkmenistanyň DIM-de “EKSPO-2020 Dubaý” Býurosynyň ýerine ýetiriji direktory Najib Mohammed Al-Alynyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk geçirildi.  Gepleşikleriň dowamynda taraplar Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasyndaky dürli ugurlardaky hyzmatdaşlygyň ýokary derejesini bellediler hem-de ýurtlaryň arasyndaky söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer gatnaşyklaryň ösüşi nukdaýnazaryndan Dubaýda geçiriljek “EKSPO-2020” halkara sergisiniň m...

DOWAMY
4 Noý

TÜRKMENISTAN BILEN AZERBAÝJAN RESPUBLIKASYNYŇ ARASYNDAKY PARLAMENTARA GATNAŞYKLAR BERKEÝÄR

2019-njy ýylyň 4-nji noýabrynda Türkmenistanyň Mejlisiniň başlygy G.Mämmedowanyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýetiniň Azerbaýjan Respublikasyna sapary boldy. Saparyň çäklerinde Azerbaýjan Respublikasynyň Milli Mejlisiniň Başlygy Oktaý Asadow bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň dowamynda taraplar syýasy, ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky türkmen-azerbaýjan gatnaşyklarynyň wajyp meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Parlamentara hyzmatdaşlygyň yzygiderli ösüşine aýratyn üns berild...

DOWAMY
1 Noý

TÜRKMENISTANYŇ WEKILIÝETI “WOLGADA GEPLEŞIK: 21-NJI ASYRDA PARAHATÇYLYK WE ÖZARA DÜŞÜNIŞMEK” ATLY HALKARA MASLAHATYNA GATNAŞDY

2019-njy ýylyň 31-nji okýabryndan 1-nji noýabry aralygynda Türkmenistanyň wekiliýeti Russiýa Federasiýasynyň Wolgograd şäherinde her ýyl geçirilýän “Wolgada gepleşik: 21-nji asyrda parahatçylyk we özara düşünişmek” atly halkara maslahatyna gatnaşdy. Öz çykyşynyň dowamynda, türkmen tarapy Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň sebitiň ähli döwletleri bilen dostlukly we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny saklamaga gönükdirilen daşary syýasaty barada gürrüň berdi. Bu sy...

DOWAMY
1 Noý

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRI ŞHG-NYŇ AGZA-DÖWLETLERINIŇ HÖKÜMET BAŞTUTANLARYNYŇ GEŇEŞINIŇ MEJLISINE GATNAŞDY

2019-njy ýylyň 1-2-nji noýabry aralygynda Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Daşary işler ministri, ýurdumyzyň hormatly myhman hökmünde çagyrylan, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ŞHG) agza-döwletleriniň Hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Daşkent şäherinde boldy. Mejlis 2-nji noýabrda “Kuksaroý” döwlet kabulhanasynda geçirildi. Duşuşyga gatnaşyjylar söwda-ykdysady ulgamyndaky hyzmatdaşlygyň ähmiýetli ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar, şeýl...

DOWAMY
1 Noý

SANKT-PETERBURGDA TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ «TÜRKMEN ALABAÝY» KITABYNYŇ TANYŞDYRYLYŞ DABARASY GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 1-nji noýabrynda Sankt-Peterburgda Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmen alabaýy» kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy hem-de «Türkmenistan – Bagtyýarlygyň watany» atly serginiň açylyş dabarasy geçirildi. Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Ilçihanasynyň goldaw bermeginde Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň Sankt-Peterburg bölümi we «Меkan» türkmen medeniýetiniň Sankt-Peterburgdaky jemgyýeti geçirilen çäräniň guramaçylary bolup çykyş etdiler. Çärelere gatnaşmak üçi...

DOWAMY
1 Noý

AŞGABATDA SÖWDA-YKDYSADY WE YLMY-TEHNIKI HYZMATDAŞLYK BOÝUNÇA BILELIKDÄKI TÜRKMEN-TÄJIK HÖKÜMETARA TOPARYNYŇ MEJLISI GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 1-nji noýabrynda Aşgabat şäheriniň “Ýyldyz” myhmanhanasynda Söwda-ykdysady we ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-täjik hökümetara toparynyň 9-njy mejlisi geçirildi. Toparyň türkmen tarapyna Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri B.Bazarow, täjik tarapyna Täjigistan Respublikasynyň energiýa we suw resurslary ministri U.Usmanzoda ýolbaşçylyk etdi. Mejlisiň dowamynda gatnaşyjylar Toparyň öňki mejlisindäki kararlaryň durmuşa geçirilşine seretdiler we iki ý...

DOWAMY
1 Noý

GRUZIÝANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINDE KONSULLYK MESELELERI BOÝUNÇA TÜRKMEN-GRUZIN GEŇEŞMELERI GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 1-nji noýabrynda Tbilisi şäherinde iki ýurduň daşary syýasat edaralarynyň Konsullyk gulluklarynyň ýolbaşçylary derejesinde konsullyk meseleleri boýunça türkmen-gruzin geňeşmeleri geçirildi. Geňeşmeleriň dowamynda taraplar özara gyzyklanma bildirilýän konsullyk meseleleriň, Türkmenistanyň raýatlarynyň Gruziýadaky hukuk ýagdaýy, Gruziýanyň raýatlarynyň Türkmenistandaky hukuk ýagdaýy, Gruziýada okaýan türkmen talyplarynyň we beýleki meseleleri jikme-jik maslahatlaşdylar. Gün te...

DOWAMY