RSS

SOŇKY HABARLAR

17 Noý

«MERKEZI AZIÝA – ÝEWROPA BILELEŞIGI» FORMATYNDAKY MINISTRLER DEREJESINDÄKI DUŞUŞYGYŇ BILELIKDÄKI BEÝANNAMASYNDA HALKARA MESELERINIŇ ÇÖZGÜNDINDE BITARAPLYK ÝÖRELGELERINIŇ ULANYLMAGY BOÝUNÇA BAŞLANGYÇLAR AÝRATYN AGZALDY

?Merkezi Aziýa – Ýewropa Bileleşigi» formatyndaky Ministrler derejesindäki 16-njy duşuşygyň jemleri boýunça kabul edilen Bilelikdäki Beýannamada Türkmenistanyň parahatçylygy döredijilik işlerinde we halkara gatnaşyklarynda ylalaşykly çözgütlere ýetmekde Bitaraplyk syýasatynyň ornuny pugtalandyrmaga gönükdirilen başlangyçlarynyň ähmiýeti aýratyn bent arkaly agzalyp geçildi. Hususan-da Ýewropa Bileleşiginiň we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary Türkmenistanyň 202...

DOWAMY
17 Noý

TÜRKMENISTAN ÝB-NIŇ WE MERKEZI AZIÝANYŇ DAŞARY SYÝASAT EDARALARYNYŇ ÝOLBAŞÇYLARYNYŇ ÜNSÜNI PARIŽ YLALAŞYGYNYŇ ÇÄKLERINDÄKI BORÇNAMALARYŇ ÝERINE ÝETIRILMEGINIŇ ZERURLYGYNA ÇEKDI

Ýewropa Bileleşiginiň we Merkezi Aziýanyň ministrler derejesinde geçirilen maslahatynyň barşynda türkmen tarapy oňa gatnaşyjylary howanyň üýtgemeginiň meselelerine aýratyn üns bermäge çagyrdy. Bu ugurda Türkmenistanyň wekiliýeti «Merkezi Aziýa – Ýewropa Bileleşigi» formatyna gatnaşýan her bir ýurduň Pariž ylalaşygynyň düzgünleriniň berjaý edilmegi ugrunda has giňişleýin tagalla etmelidiklerini belläp geçdi. Şunuň bilen baglylykda, öňde duran 12-nji dekabrda geçiriljek Howanyň üýtgemeginiň...

DOWAMY
17 Noý

TÜRKMENISTAN ÖZÜNIŇ HALKARA ÇÖKGÜNLIKLERE GARŞY GÖREŞMEK GAZNALARYNYŇ DONORY HÖKMÜNDÄKI ORNUNY PUGTALANDYRMAGA MEÝILLIDIR

?Merkezi Aziýa – Ýewropa Bileleşigi» formatyndaky ministrler derejesinde geçirilen duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň wekiliýeti syýasy, ykdysady, ynsanperwerlik, tebigy, tehnogen we beýleki sebäpler bilen baglylykda ýüze çykýan çökgünlik ýagdaýlarynyň bilelikde çözülmeginiň zerurlygyna aýratyn üns çekdi. Çökgünlikleriň öňüniň alynmagy, edil şonuň ýaly-da olaryň ýaramaz netijeleriniň peseldilmegi maksady bilen Türkmenistanyň özüniň halkara maksatnamalaryna, gaznalaryna we degişli taslamalara g...

DOWAMY
17 Noý

MINISTRLER DEREJESINDE GEÇEN DUŞUŞYGYŇ BARŞYNDA TÜRKMEN TARAPY GLOBAL HOWPSUZLYGYNYŇ BITEWILIGINIŇ WE BÖLÜNMEZLIGINIŇ ÝÖRELGELERINE EÝERMÄGE ÇAGYRDY

Ýewropa Bileleşiginiň we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň duşuşygynyň çäklerinde Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow köpugurly hyzmatdaşlygyň sebit hem-de global gün tertibiniň has derwaýys meseleleri babatynda ileri tutulýan milli ýörelgeleri beýan etdi.  Hususan-da, DIM-niň ýolbaşçysy Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan ozal beýan edilen, howpsuzlyga, onuň bölünmezligi bilen häsiýetlendirilýän bitewi, tutuş aýratynlyk hökmünde seredilmegi...

DOWAMY
17 Noý

TÜRKMENISTAN «MERKEZI AZIÝA – ÝEWROPA BILELEŞIGI» FORMATYNDAKY MINISTRLER DEREJESINDÄKI 16-NJY DUŞUŞYGA GATNAŞDY

2020-nji ýylyň 17-nji noýabrynda Ýewropa Bileleşiginiň daşary işler we howpsuzlyk syýasaty boýunça Ýokary wekili, Ýewropa Komissiýasynyň Wise-prezidenti Jozep Borelliň gatnaşmagynda «Merkezi Aziýa – Ýewropa Bileleşigi» formatyndaky Ministrler derejesindäki 16-njy duşuşyk geçirildi. Duşuşyga şonuň ýaly-da Ýewropa Komissiýasynyň halkara hyzmatdaşlyk boýunça komissary Ýutta Urpilaýnen hem gatnaşdy. Duşuşygyň barşynda oňa gatnaşyjylar mejlisiň gün tertibine girizilen iki mesele, has takygy ÝB-niň...

DOWAMY
16 Noý

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRI ÝAPONIÝANYŇ TÄZE BELLENEN ILÇISINI KABUL ETDI

2020-nji ýylyň 16-njy noýabrynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Ýaponiýanyň Türkmenistanda täze bellenen Ilçisi Hiroýuki Ýamamoto bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň başynda Ýaponiýanyň Türkmenistanda täze bellenen Ilçisi Hiroýuki Ýamamoto daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysyna özüniň ynanç hatlarynyň nusgasyny gowşurdy. Işjeň ýagdaýda geçen duşuşygyň barşynda diplomatlar döwletara we pudagara derejesinde türkmen-ýapon hyz...

DOWAMY
16 Noý

TÜRKMENISTANYŇ DIM-NIŇ ÝOLBAŞÇYSY ITALIÝANYŇ ILÇISI BILEN DUŞUŞYK GEÇIRDI

2020-nji ýylyň 16-njy noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Italiýanyň Türkmenistandaky täze bellenen Ilçisi Luçiano Galli bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň başynda Ilçini jogapkärli wezipä bellenmegi bilen gutlap, R.Meredow oňa türkmen-italýan hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine gönükdirilen işinde üstünlikleri we täze sepgitleri arzuw etdi. Diplomatlar ýokary derejedäki özaragatnaşyklaryň ulgamlaýyn häsiýetini belläp geçdiler. Döwlet baştutanlarynyň arasyndaky önje...

DOWAMY