RSS

SOŇKY HABARLAR

24 Few

TÜRKMENISTAN-OWGANYSTAN-PAKISTAN-HINDISTAN GAZ GEÇIRIJISINIŇ OWGAN BÖLEGINIŇ GURLUŞYGYNA BADALGA BERILDI

2018-nji ýylyň 23-nji fewralynda Mary welaýatynyň Serhetabat etrabynda Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň owgan böleginiň gurluşygyna badalga berildi, şeýle hem Türkmenistan-Owganystan-Pakistan elektrik we optiki-süýümli aragatnaşyk geçrijileriniň düýbi tutuldy. Şunuň bilen birlikde Serhetabat-Turgundy täze demir ýoly ulanmaga berildi. Dabaralara Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow, Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gan...

DOWAMY
23 Few

Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky Ilçihanasynda brifing geçirildi

2018-nji ýylyň 23-nji fewralynda Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky Ilçihanasynda Koreýa Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň wekilleriniň, “Merkezi Aziýa-Koreýa” hyzmatdaşlyk forumynyň, Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky dostluk assosiasiýasynyň ýolbaşçylarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň, kompaniýalaryň we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda brifing geçirildi. Brifingiň barşynda Ilçi M.Mämmetalyýew Türkmenistanyň Hormatl...

DOWAMY
23 Few

MARYDA TOPH GAZ GEÇIRIJISINIŇ TASLAMASY BOÝUNÇA ÝOLBAŞÇY KOMITETIŇ MEJLISI GEÇIRILDI

2018-nji ýylyň 22-nji fewralynda Mary şäherinde  Türkmenistan- Owganystan-Pakistan-Hindistan  gaz geçirirjisiniň taslamasy boýunça Ýolbaşçy komitetiň 25-nji mejlisi geçirildi, oňa taslama gatnaşyjy ýurtlaryň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň, şeýle hem Aziýa Ösüş Bankynyň ýokary wezipeli ýolbaşçylary gatnaşdylar. Duşuşygyň gün tertibine bu ägirt uly taslamanyň iş ýüzünde mundan beýläk-de amala aşyrylmagy boýunça möhüm meseleleriň birnäçesi girizildi. Hususan-da, taslamany tapgyrlara böl...

DOWAMY
22 Few

«Merkezi Aziýa – Koreýa» hyzmatdaşlyk boýunça Forumynyň Ýerine ýetiriji komitetiň Sekretariatynyň mejlisi

2018-nji ýylyň 22-nji fewralynda Ilçihana «Merkezi Aziýa – Koreýa» hyzmatdaşlyk boýunça Ýerine ýetiriji komitetiň Forumynyň Sekretariatynyň ikinji mejlisiniň işine gatnaşdy. Mejlisiň çäklerinde muňa gatnaşyjylar ikitaraplaýyn hyzmatdşlyklary bilen bagly meseleleri, Sekretariatyň alyp barýan işleri barada, hyzmatdaşlyk maksatnamalary, şeýle hem Merkezi Aziýa bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.

DOWAMY
19 Few

2018-NJI ÝYLYŇ 17-18-NJI FEWRALY ARALYGYNDA“TÜRKMENISTANYŇ DIPLOMATIK IŞGÄRLERINIŇ GÜNI” MYNASYBETLI GEÇIRILEN SPORT ÝARYŞLAR

2018-nji ýylyň 17-18-nji fewraly aralygynda “Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni” baýramçylygyň çäklerinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň hem-de Aşgabatda ýerleşýän daşary ýurt diplomatik we halkara guramalarynyň wekilhanalarynyň sport toparlarynyň gatnaşmagynda aşakda görkezilen sport ýaryşlar geçirildi: Basketbolyň 3x3 görnüşi - Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary istitutynyň sport toplumynda; 400 metr aralyga köpçülikleýin ylgaw - Magtym...

DOWAMY
19 Few

TÜRKMENISTANYŇ DIPLOMATIK IŞGÄRLERINIŇ GÜNÜNE BAGYŞLANYP GEÇIRLEN MASLAHAT

2018-nji ýylyň 17-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň gününe bagyşlanyp «Beýik Ýüpek ýolunyň diplomatiýasy: parahatçylygyň, dostlugyň we hyzmatdaşlygyň dabaralanmagy» atly halkara maslahaty geçirildi.  Maslahatyň işine Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary, Ylymlar Akademiýasynyň,  Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Demokratiýa we adam hukuklary baradaky milli institutynyň, Türkmenistanyň Prezid...

DOWAMY
15 Few

Martda geçiriljek saýlawlarda GDA, BMG, DIAHBE, ŞHG, YHG synçylarynyň gelmegine garaşylýar

Türkmenistanda Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriniň agzalarynyň 25-nji martda geçiriljek saýlawlaryna taýýarlyk işleri alnyp barylýar. Häzirki wagtda dalaşgärleri bellige almak we hödürlemek işleri dowam edýär.  Ähli saýlaw okruglarynda Demokratik partiýanyň, Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň, Agrar partiýanyň komitetleriniň hem-de raýatlar toparlarynyň ýygnaklary getirilýär, şolaryň barşynda ýurdumyzyň ýokary kanunçykaryjylyk edarasyna, ýerli häkimiýet hem-de...

DOWAMY