RSS

SOŇKY HABARLAR

31 Dek

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KITABY HALKARA KOSMOS STANSIÝASYNDA

Häzirki wagtda Halkara kosmos stansiýasynda işleýän, Türkmenistanda doglan Russiýaly kosmonawt Oleg Kononenko, kosmosda alnan Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ” atly kitaby bilen duran suratyny iberdi. Oleg Kononenko biziň ýurdumyza hemişe aýratyn göz bilen garaýandygyny, özüniň Türkmenistan bilen baglanşygynyň bardygyna buýsanýandygyny hem-de onuň üstünliklerine çyn ýürekden begenýändigini belleýär.  2018-nji ýylyň 3-nji dekabrynda başlan özüniň Halkara...

DOWAMY
28 Dek

TÜRKMENISTANYŇ DIM-Ň HGI-Y 10 ÝYLLYK ÝUBILEÝINI BELLEDI

2018-nji ýylyň 27-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda, bu institutyň 10 ýyllyk ýubileýi mynasybetli dabaraly ýygnak geçirildi. Bu ýygnaga Türkmenistanyň DIM-niň işgärleri, Türkmenistanda işleýän wekilhanalaryň hem-de halkara guramalaryň ýolbaşçylary we işgärleri, Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik missiýalarynyň ýolbaşçylary, ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary we talyplary, jemgyýetçilik edaralaryň hem-de köpçülikleýin haba...

DOWAMY
23 Dek

TÜRKMENISTANYŇ DIM-DE TÜRKMEN DIPLOMATLARY BILEN MASLAHAT GEÇIRILDI

2018-nji ýylyň 22-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde türkmen diplomatlary bilen maslahat geçirildi. Maslahatyň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan öz işini tamamlan türkmen Ilçilerine gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy. Şeýle hem olar ýörite diplom bilen sylaglandylar. Maslahatyň dowamynda çykyş edenler hormatly Prezidentimiziň türkmen diplomatlarynyň işlemeklerine döredip berýän giň mümkinçilikleri üçin sagbolsun sözlerini aýtdylar...

DOWAMY
20 Dek

DURNUKLY ÖSÜŞ MAKSATLARYNYŇ DURMUŞA GEÇIRILMEGINIŇ MESELELERINI ARA ALYP MASLAHATLAŞMAK BOÝUNÇA TEGELEK STOLUŇ BAŞYNDAKY GEPLEŞIKLER

2018-nji ýylyň 19-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Durnukly ösüş maksatlarynyň (DÖM) durmuşa geçirilmeginiň meselelerini ara alyp maslahatlaşmak boýunça tegelek stoluň başyndaky gepleşikler geçirildi. Tegelek stoluň işine ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn edaralarynyň wekilleri, BMG-niň Türkmenistandaky agentlikleriniň we düzümleýin edaralarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Duşuşygyň dowamynda çykyş etmek bilen, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet min...

DOWAMY
12 Dek

ABŞ-nyň Owganystan boýunça ýörite wekili bilen duşuşyk

2018-nji ýylyň 11-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Owganystan boýunça ýörite wekili j-p Zalmaý Halilzadyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk geçirdi. Duşuşygyň başynda Türkmenistanyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklary işjeňleşdirmek işinde oňyn netijeleri belläp, taraplar olary geljekde diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmeklikde gyzyklanma bildirdiler. Owganystanyň daşyndaky syýasy ýagdaýyň...

DOWAMY
11 Dek

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINDE BMG-NIŇ NEŞE SERIŞDELERINE WE JENAÝATLARA GARŞY MÜDÜRIÝETINIŇ WEKILLERI BILEN DUŞUŞYK GURALDY

2018-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler minisrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen BMG-niň neşe serişdelerine we jenaýatlara garşy müdüriýetiniň Merkezi Aziýa boýunça sebit ýolbaşçysy hanym Aşita Mittalyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk gurnaldy. Duşuşygyň başynda türkmen tarapy BMG-niň neşelere we jenaýatalara garşy göreşmek müdüriýetiniň sebit ýolbaşçysyna, Bitaraplygyň halkara gününe bagyşlanyp geçirilýän çärelere gatnaşmaklyga çakylygy kabul edendigi we BM...

DOWAMY
11 Dek

HALKARA BITARAPLYK GÜNÜNE BAGYŞLANAN HALKARA YLMY MASLAHATYNYŇ AÇYLYŞ DABARASY BOLDY

2018-nji ýylyň 11-nji dekabrynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanan «Beýik Ýüpek ýolunyň mirasy we häzirki zaman halkara gatnaşyklary» atly halkara ylmy maslahaty we serginiň açylyş dabarasy boldy. Maslahata Mejlisiň deputatlary, ýurduň degişli ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň işgärleri, ýurtda işleýän diplomatik missiýalarynyň we halkara guramalaryň wekilhanalarynyň baştutanlary...

DOWAMY