RSS

SOŇKY HABARLAR

9 Okt

TÜRKMENISTANYŇ WE ERMENISTAN RESPUBLIKASYNYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLERINIŇ DUŞUŞYGY

2019-njy ýylyň 9-njy oktýabrynda Türkmenistanyň DIM-de Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň GDA-nyň Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak maksady bilen Aşgabada gelen Ermenistan Respublikasynyň Daşary işler ministri Z.Mnasakanýan bilen duşuşygy geçirildi. Dostlukly ýagdaýda geçirilen duşuşygyň barşynda taraplar syýasy, ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlaryndaky türkmen-ermeni gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýyny ara alyp maslahatlaşdylar. Energetika, ulag gatna...

DOWAMY
9 Okt

TÜRKMENISTANYŇ DIM-DE TÜRKMEN-TÄJIK HYZMATDAŞLYGYNYŇ MESELELERI ARA ALNYP MASLAHATLAŞYLDY

2019-njy ýylyň 9-njy oktýabrynda Türkmenistanyň DIM-de Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň Täjigistan Respublikasynyň Daşary işler ministri S.Muhriddin bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň barşynda taraplar syýasy, ykdysady hem-de medeni-ynsanperwer ulgamlaryndaky türkmen-täjik gatnaşyklaryna degişli bolan meseleleriň giň toplumyny ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýle hem ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň işjeňleşdirilmegine möhüm itergi berýän ýokary derejedäki saparlaryň ähmiýetliligi bel...

DOWAMY
9 Okt

TÜRKMENISTANYŇ DIM-DE BELARUS RESPUBLIKASYNYŇ ILÇISI BILEN DUŞUŞYK GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 8-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Belarus Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi W.W.Beskostyý bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň barşynda taraplar Türkmenistanyň we Belarus Respublikasynyň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýyny we mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Hususan-da, taraplar abraýly sebit hem-de halkara guramalarynyň, ilkinji nobatda BMG-niň, ÝHHG-niň we GDA-nyň çäkler...

DOWAMY
9 Okt

PAKISTANYŇ GOŞUNYNYŇ BIRLEŞEN KARARGÄHLERINIŇ KOMITETINIŇ BAŞLYGY BILEN DUŞUŞYK

2019-njy ýylyň 8-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Pakistanyň goşunynyň Birleşen karargähleriniň komitetiniň başlygy, general Zubair Mahmud Haýatyň ýolbaşçylygyndaky Pakistan Yslam Respublikasynyň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi. Gepleşikleriň barşynda taraplar deňhukuklylyk, hoşniýetli goňşuçylyk we özarahormat goýmak ýörelgelerine esaslanýan Türkmenistanyň hem-de Pakistanyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ýokary derejesini kanagatlanma bilen belläp geçdiler. Tarapla...

DOWAMY
8 Okt

BMG-NIŇ BOSGUNLARYŇ IŞLERI BOÝUNÇA ÝOKARY KOMISSARYNYŇ ÝERINE ÝETIRIJI KOMITETINIŇ (UNHCR) 70-NJI SESSIÝASYNA TÜRKMENISTANYŇ WEKILIÝETINIŇ GATNAŞMAGY BARADA MAGLUMAT

Türkmenistanyň Migrasiýa gullugynyň başlygynyň orunbasarynyň baştutanlygyndaky wekiliýet 2019-njy ýylyň 7-11-nji oktýabry aralygynda BMG-niň Ženewadaky binasynda geçirilýän BMG-niň Bosgunlaryň işleri boýunça Ýokary komissarynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň 70-nji sessiýasyna gatnaşýar. Sessiýany BMG-niň Bosgunlaryň işleri baradaky Ýokary komissarynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň (UNHCR) başlygy, Alžiryň Ilçisi jenap Buejema Delmi açdy. Giriş sözünden soňra sessiýanyň açylyşynda BMG-niň Baş s...

DOWAMY
8 Okt

TÜRKMENISTANYŇ BAE-KI BAŞ KONSULY PATENT GOWŞURDY

2019-njy ýylyň 7-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirliklerindäki (Dubaý şäheri) Baş konsuly Y.Amanow BAE-niň Daşary işler we halkara hyzmatdaşlyk ministrliginiň Dubaý şäherindäki edarasynyň ýolbaşçysy jenap Abdulrahman Ganem Al Mutaiwe Konsullyk patentini gowşurdy. Duşuşygyň barşynda taraplar Türkmenistanyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň arasyndaky syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlaryndaky özarabähbitli gatnaşyklarynyň ösüşini kanagatlanma bilen bel...

DOWAMY
8 Okt

TATARSTANDA TÜRKMENISTANYŇ MEDENIÝET GÜNLERI GEÇIRILER

2019-njy ýylyň 7-10-njy oktýabry aralygynda Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Kazan we Ýelabuga şäherlerinde Türkmenistanyň Medeniýet günleri hem-de biziň ýurdumyzyň medeniýet we sungat ussatlarynyň konserti geçiriler. Dabaralara Türkmenistanyň köpsanly medeniýet we sungat ussatlary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşarlar. Döredijilik çäresiniň çäklerinde Türkmenistanyň medeniýet we sungat ussatlarynyň konserti bilen birlikde biziň ýurdumyzyň amaly-h...

DOWAMY