RSS

SOŇKY HABARLAR

25 Okt

TÜRKMENISTANYŇ WE AZERBAÝJANYŇ PREZIDENTLERI IKI ÝURDUŇ HYZMATDAŞLYGYNYŇ MÜMKINÇILIKLERI BARADA PIKIR ALYŞDYLAR

2019-njy ýylyň 25-nji oktýabrynda Baku şäheriniň Kongressler merkezinde Goşulyşmazlyk Hereketiniň XVIII Sammitine gatnaşmak üçin Azerbaýjanyň paýtagtyna gelen Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Prezident Ilham Aliýewiň arasynda duşuşyk geçirildi.    Foruma gatnaşýanlygy üçin Türkmenistanyň Prezidentine minnetdarlyk bildirip, Azerbaýjanyň  - 2019-2022-nji ýyllarda Goşulyşmazlyk Hereketine başlyklygy kabul eden ýurduň Prezidenti bitarap Türkmenistanyň alyp barýan “açyk gapylar” we  köpta...

DOWAMY
24 Okt

Seulda «Türkmen-koreý» işewürler geňeşiniň 1-nji mejlisi geçirildi

2019-njy ýylyň 24-ni oktýabrynda Koreýa Respublikasynyň Seul şäherinde Koreýaň Halkara Söwda Assosiassiýasynyň merkezi binasynda «Türkmen-koreý» işewürler geňeşiniň 1-nji mejlisi geçirildi. Mejlisiň işine iki döwletiň ministrlikleriň we pudaklaýyn edaralaryň wekilleri hem-de işewürleri gatnaşdylar. Mejlisiniň dowamynda iki ýurdyň wekiliýetleri nebit we gaz, energetika, suw hojalygy, ulag we aragatnaşyk hem-de senagat ugurlary boýunça ikitarplaýyn hyzmatdaşlyk bilen bagly meseleleri ara alyp m...

DOWAMY
24 Okt

TOKIODA TÜRKMEN-ÝAPON RESMINAMALARYŇ TOPLUMYNA GOL ÇEKILDI

2019-njy ýylyň 23-nji oktýabrynda Tokioda, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň hökümet wekiliýetiniň Ýaponiýa iş saparynyň çäklerinde, taraplaryň köpugurly gatnaşyklary işjeňleşdirmäge bolan tagallalaryny berkiden ikitaraplaýyn resminamalara gol çekişmek dabarasy geçirildi. Olaryň hatarynda: “Ýer gazyjy tehnikasyny satmak we satyn almak boýunça Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti bilen «Itochu Corporation» kompaniýasynyň (Ýaponiýa) arasyndak...

DOWAMY
24 Okt

GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW WE SINDZO ABE TÜRKMEN-ÝAPON ÖZARAHEREKETLERINIŇ MÜMKINÇILIKLERINI ARA ALYP MASLAHATLAŞDYLAR

2019-njy ýylyň 23-nji oktýabrynda «Аkasaka» Köşgünde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ýaponiýanyň Premýer-ministri Sindzo Abe bilen duşuşygy geçirildi. Ýokary derejeli myhmany mähirli garşylap, ýapon hökümetiniň ýolbaşçysy Türkmenistanyň Baştutanyna Tokio gelmek hem-de Imperator Naruhitonyň tagta çykmak dabarasyna gatnaşmak baradaky çakylygy kabul edendigi, şeýle hem döwletara gatnaşyklarynyň meselelerine aýratyn üns berýändigi üçin minnetdarlyk bildirdi. Premýer-ministr Sindzo Abe Prezi...

DOWAMY
24 Okt

TOKIODA TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI ÝAPONIÝANYŇ PARLAMENTINIŇ WEKILLER PALATASYNYŇ BAŞLYGY BILEN DUŞUŞYK GEÇIRDI

2019-njy ýylyň 23-nji oktýabrynda, günüň birinji ýarymynda Tokio şäherinde iş saparynda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Parlamentiniň Wekiller palatasynyň başlygy Tadamori Oşima bilen duşuşdy. Jenap Oşima ýokary derejeli myhmany mähirli garşylamak bilen, Türkmenistanyň baştutany bilen duşuşmak onuň üçin uly hormat bolandygyny belledi. Şeýle-de, iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň ýokary derejeliligi hem-de ýola goýlan parlamentara gatnaşyklaryň ähmiýeti...

DOWAMY
24 Okt

TÜRKMENISTANYŇ ÝHHG-NIŇ ÝANYNDAKY WEKILÝETI RAÝATSYZLYK BOÝUNÇA SEMINARDA BEÝANNAMA BILEN ÇYKYŞ ETDI

2019-nji ýylyň 23-nji oktýabrynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň Bosgunlaryň işi baradaky Ýokary Komissarynyň Müdirligi tarapyndan guralan raýatsyzlyk babatda öňdebaryjy tejribeleri alyşmak boýunça okuw maslahatynda Türkmenistanyň wekiliýeti beýannama bilen çykyş etdi. Beýannamada, 2019-njy ýylyň 20-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti 863 adamy Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek hakynda Permana gol çekmegi netijesinde 2...

DOWAMY
24 Okt

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI ÝAPON IŞEWÜRLERI BILEN ERTIRLIK NAHARYNY GEÇIRDI

2019-njy ýylyň 23-nji oktýabrynda irden Tokioda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow iri ýapon kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşdy. Duşuşyk «Chinzanso Tokyo» myhmanhanasynda iş ertirlik nahary görnüşinde  geçirildi. Duşuşyga «ITOCHU», «Sojitz», «Mitsubishi», «Kawasaki Heavy Industries» we beýleki birnäçe meşhur korporasiýalarynyň ýolbaşçylary,  şeýle hem hökümet agzalarynyň, aýratyn alnan ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we Senagatçylar we telekeçil...

DOWAMY