RSS

SOŇKY HABARLAR

30 Okt

TÜRKMENISTAN AWTOMOBIL ULAGY ULGAMYNDA IÇERKI MÜMKINÇILIKLERINI ARTDYRÝAR

2020-nji ýylyň 30-njy oktýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow «Aşgabat-Daşoguz» awtomobil ýolunyň ugrunda gurlan Awtoulag kärhanalar toplumynyň we Awtomobil mekdepleriniň birleşiginiň Okuw-türgenleşik merkeziniň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Çärä Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy, Hökümetiň agzalary, ministrlikleriň we käbir pudaklaýyn edaralaryň ýolbaşçylary hem-de wekilleri,  şeýle-de ýurdumyzyň köpsanly ýaşaýjylary gatnaşdylar. Häzirki zaman öňdebaryjy tehnologiýal...

DOWAMY
30 Okt

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI DEMIRGAZYK YKDYSADY HYZMATDAŞLYGY BOÝUNÇA HALKARA FORUMYNDA WIDEOÝÜZLENME BILEN ÇYKYŞ ETDI

2020-nji ýylyň 30-njy oktýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Seul şäherinde göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Demirgazyk Ykdysady hyzmatdaşlygy boýunça Halkara forumynda wideoýüzlenme bilen çykyş etdi. Foruma döwlet baştutanlary, görnükli syýasatşynaslar, ylmy jemgyýetçiligiň wekilleri, söwda-ykdysady, saglygy goraýyş, bilim, aragatnaşyk we ýokary tehnologiýalar ýaly ulgamlaryň ministrlikleriniň hem-de pudak edaralarynyň ýolbaşçylary, döwlete dahylly bolmadyk gur...

DOWAMY
30 Okt

PEKINDE TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ "TÜRKMENIŇ DÖWLETLILIK ÝÖRELGESI" ATLY KITABYNYŇ HYTAÝ DILINDE TANYŞDYRYLYŞ DABARASY GEÇIRILDI

2020-nji ýylyň 29-njy oktýabrynda Türkmenistanyň Ilçihanasy “PetroChina”  kompaniýasynyň ýardam bermeginde Hytaý Halk Respublikasynyň Milli Nebit we Gaz Korporasiýasynyň (KNK) baş edarasynyň Kunlun kabul ediş zalynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hytaý diline terjime edilen “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Tanyşdyrylyş dabarasyna Türkmenistanyň Ilçihanasynyň işgärleri, HHR-nyň Daşary işler ministrliginiň Ewropa we Merkez...

DOWAMY
29 Okt

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRI HALKARA HYZMATDAŞLAR BILEN BILELIKDÄKI TASLAMALARYŇ WE MAKSATNAMALARYŇ DURMUŞA GEÇIRILIŞINIŇ DEPGININI ARA ALYP MASLAHATLAŞDY

2020-nji ýylyň 29-njy oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň BMG-niň agentlikleriniň we halkara maliýe institutlarynyň Türkmenistandaky wekilhanalarynyň ýolbaşçylary bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň barşynda oňa gatnaşyjylar hyzmatdaşlygyň esasy ulgamlaryny ara alyp maslahatlaşdylar, hususan-da saglygy goraýyş, bilim we medeniýet ugry boýunça bilelikdäki meýilnamalaryň hem-de maksatnamalaryň netijeliligini belläp geçdiler. Şu ýylyň mar...

DOWAMY
29 Okt

TÜRKMENISTANYŇ WE GÜNORTA KOREÝANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIKLERINIŇ ARASYNDAKY GEŇEŞMELERIŇ NOBATDAKY TAPGYRY GEÇIRILDI

2020-nji ýylyň 29-njy oktýabrynda Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň daşary işler ministrlikleriniň arasynda iki ýurduň DIM-niň ýolbaşçylarynyň orunbasarlarynyň derejesindäki geňeşmeler göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirildi. Duşuşykda türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew, günortakoreý wekiliýetine Koreýa Respublikasynyň Daşary işler ministriniň orunbasary Kim Gunn ýolbaşçylyk etdiler. Taraplar sebit we halkara gün tertibi dogrusynda pikir...

DOWAMY
28 Okt

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRI «HINDISTAN – MERKEZI AZIÝA» DIALOGYNYŇ IKINJI MEJLISINE GATNAŞDY

Şu gün, 28-nji oktýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow «Hindistan – Merkezi Aziýa» dialogynyň ikinji mejlisine göni wideoaragatnaşyk arkaly gatnaşdy.   Hindistanyň Daşary işler ministri S.Jaýşankaryň ýolbaşçylygynda geçirilen mejlise şeýle-de Gazagystan Respublikasynyň Daşary işler ministri M.Tleuberdi, Täjigistan Respublikasynyň Daşary işler ministri S.Muhriddin, Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministri A.Kamilow we Gyrgyz Respublikasynyň Daşary işler ministriniň...

DOWAMY
28 Okt

TÜRKMENISTANYŇ WE BAHREÝN PATYŞALYGYNYŇ ARASYNDAKY PARLAMENTARA GATNAŞYKLARYŇ ÖSDÜRILMEGI

2020-nji ýylyň 28-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Gülşat Mämmedowanyň we Bahreýn Patyşalygynyň Milli Mejlisiniň Wekiller Geňeşiniň Başlygy Fawziýa Zaýnalyň arasynda onlaýn-duşuşyk geçirildi. Gepleşikleriň başynda gatnaşyklarda ýetilen sepgitler barada pikir alşyp, taraplar dürli ugurlardaky ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň oňyn ösüşine we strategiki häsiýetine seretdiler. Şeýle-de, iki ýurduň arasyndaky ýola goýlan parlamentara gatnaşyklaryň ähmiýeti hem-de kanun çykaryjy edarala...

DOWAMY