RSS

SOŇKY HABARLAR

27 Iýul

Türkmenistanyň Seuldaky Ilçihanasynda "Amul-Hazar" halkara awtorallisine bagyşlananan brifing geçirildi

2018-nji ýylyň 27-nji iýulynda Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky Ilçihanasynda brifing geçirildi, onuň esasy mowzugy sentýabr aýynda geçiriljek "Amul-Hazar" halkara awtorallisi boldy, ýa-da halkara derejede kesgitlenen - «Turkmen Desert Race 2018». Geçirilen çärede Koreýa Respublikasynyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerinden başga, Koreýa Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň, “Koreýa-Merkezi Aziýa” hyzmatdaşlyk Forumynyň sekretariatynyň, Merkezi Aziýa bilen Koreýa R...

DOWAMY
26 Iýul

PHENÝANDA TÜRKMENISTANYŇ WE KOREÝA HALK DEMOKRATIK RESPUBLIKASYNYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIKLERINIŇ ARASYNDA SYÝASY GEŇEŞMELER GEÇIRILDI

2018-nji ýylyň 25-26-njy iýuly aralygynda Phenýanda Türkmenistanyň we Koreýa Halk Demokratik Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Geňeşmelere türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew, Demirgazyk Koreýa tarapyndan KHDR-nyň Daşary işler ministriniň orunbasary Sin Hong Çol ýolbaşçylyk etdiler. Duşuşygyň barşynda taraplar Türkmenistan bilen KHDR-nyň arasynda syýasy, ykdysady, medeni ulgamlarda we halkara gur...

DOWAMY
26 Iýul

OWGANYSTANDA RABATKAŞAN-KALAÝNAU UGRY BOÝUNÇA ELEKTRIK GEÇIRIJISINIŇ WE ELEKTRIK BEKEDINIŇ DABARALY AÇYLYŞY BOLDY

2018-nji ýylyň iýul aýynyň 26-da Owganystan Yslam Respublikasynyň Bathyz welaýatynyň Kalaýnau şäherinde Rabatkaşan-Kalaýnau ugry boýunça elektrik geçirijisiniň we 110/20 kw elektrik bekediniň dabaraly açylyşy boldy. Bu çärä Owganystanyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani we Türkmenistanyň Energetika ministri Ç.Pürçekowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti gatnaşdylar. Çäräniň başynda türkmen wekiliýetiniň Owganystanyň Prezidenti bilen gysga wagtlyk duşuşygy boldy. Duşuşygyň dowamynda taraplar i...

DOWAMY
26 Iýul

WENGRIÝANYŇ TÜRKMENISTANDAKY ILÇISI BILEN DUŞUŞYK

2018-nji ýylyň 26-njy iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Wengriýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (ýerleşýän ýeri Taşkent ş.) Peter Santo bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň dowamynda Türkmenistan bilen Wengriýanyň arasyndaky ynamly we özara bähbitli gatnaşyklar barada aýdyp, taraplar yzygiderli esasda geçirilýän işjeň we köpderejeli syýasy gepleşikleri hoşallyk bilen bellediler. Şunlukda ýokary derejelerdäki saparlary...

DOWAMY
25 Iýul

BMG-NIŇ BAŞ ASSAMBLEÝASYNYŇ 73-NJI MEJLISINDE TÜRKMENISTANYŇ ILERI TUTÝAN UGURLARY

Baş Assambleýanyň 73-nji mejlisi Birleşen Milletler Guramasynyň köptaraply işinde möhüm waka bolup durýar. Ol gün tertibiniň esasy meselelerini çözmek boýunça halkara tagallalary yzygiderli birleşdirmek, ählumumy parahatçylygy, durnuklylygy we howpsuzlygy berkarar etmekde, 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Durnukly ösüş babatda Gün tertibini doly möçberli amala aşyrmakda, ähmiýetli halkara maslahatlaryň jemleri boýunça gazanylan ylalaşyklar babatda durnukly ösüşi üpjün etmek boýunça agza döwletleri...

DOWAMY
25 Iýul

ASTRAHANDA “AMUL – HAZAR 2018” HALKARA AWTORALLISINIŇ TANYŞDYRYŞ DABARASY GEÇIRILDI

Ýaňy-ýakynda Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Konsullygy (Astrahan şäheri) 2018-nji ýylyň 9-15-nji sentýabrynda Türkmenistanda geçirilmegi meýilleşdirilýän “Amul – Hazar 2018” Halkara awtorallisiniň tanyşdyryş dabarasyny geçirdi. Bu dabara Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky konsuly A.Baýramow, Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministriniň orunbasary G.Agamyradow, Astrahan oblastynyň Sport ministri M.Fidurow, Russiýa Federasiýasynyň DIM-niň Astrahandaky wekili O.Kolomin, Gazag...

DOWAMY
24 Iýul

TÜRKMENISTANDA TÄZE DÖWLET, HUKUK WE DEMOKRATIÝA INSTITUTY DÖREDILDI

2018-nji ýylyň 23-nji iýulynda Aşgabatda geçirilen maslahatyň esasy meselesi milli Liderimiziň Permanyna laýyklykda döredilen Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň öňünde durýan möhüm wezipeler boldy. Täze institut Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Demokratiýa we adam hukuklary baradaky Türkmen milli institutyny hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet we hukuk institutyny birleşdirmegiň esasynda döredildi. Çykyş edenleriň belleýşi ýaly, soňky ýyllarda ýurd...

DOWAMY